• Συνεχής ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και βελτίωση κερδοφορίας
  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €30,7 εκατ., αυξημένος κατά 27%
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,9 εκατ., αυξημένα κατά 75%
  • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,3 εκατ., αυξημένα κατά 22%

 

  Χρήση 2019 Χρήση 2018 Μεταβολή%
Κύκλος εργασιών € 30,7 εκατ. € 24,2 εκατ. +27%
Μικτό κέρδος € 8,8 εκατ. € 6,7 εκατ. +31%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA € 3,8 εκατ. € 2,9 εκατ. +34%
Κέρδη προ φόρων € 1,9 εκατ. € 1,1 εκατ. +75%
Κέρδη μετά από φόρους € 1,3 εκατ. € 1,1 εκατ. +22%

 

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε αναφορικά με τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρίας:

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την πρόοδο που συντελέστηκε το 2019. Για τέταρτη συνεχή χρονιά σημειώσαμε σημαντικές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο ρυθμών ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Αν και σήμερα εν μέσω της πρωτόγνωρης συγκυρίας, λόγω της πανδημίας του COVID-19, δεν μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε μακροπρόθεσμες προβλέψεις  ή σχέδια, οι σταθερές βάσεις που η Εταιρεία μας κι οι εργαζόμενοι της έχουν θέσει, μας δίνουν την αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με επιτυχία. 

Ταυτόχρονα, όντας το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής σαπώνων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και μια  πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής υγρών προϊόντων προσωπικού καθαρισμού, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με κάθε τρόπο  στον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας».

 

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, κατέγραψε το 2019 σημαντική ανάπτυξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 27%. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2019, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 30,7 εκατ. έναντι € 24,2 εκατ. το 2018.

Η εταιρία βελτίωσε, παράλληλα, την προ φόρων κερδοφορία της κατά 75%. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2019 σε € 1,9 εκατ., έναντι € 1,1 εκατ. το 2018. Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 1,3 εκατ., έναντι € 1,1 εκατ. το 2018, βελτιωμένα κατά 22%. Σημειώνεται ότι οι φόροι ύψους 508 χιλ. ευρώ που επιβάρυναν την χρήση αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2020 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την Εταιρεία.

Στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης, συνέβαλε η διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες στον τομέα παραγωγής προϊόντων για τρίτους. Θετική συνεισφορά είχαν επίσης οι συνεργασίες στον κλάδο των ξενοδοχειακών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων σαπωνόμαζας σε αγορές του εξωτερικού.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ το 2019, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 49% του συνολικού κύκλου εργασιών έναντι €10 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχούσαν στο 41% της χρήσης του 2018. Το 38% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από παραγωγές προϊόντων για τρίτους, το 30% από πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 18% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος, κατά τη χρήση 2019, ανήλθε σε €8,8 εκατ. έναντι €6,7 εκατ. στη χρήση 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31%, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2018.  Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,4 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. το 2018.  Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 34%.

 

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα

Το 18% του συνολικού κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης προέρχεται από πωλήσεις των επωνύμων προϊόντων της (Olivia, Karavaki, Natura, Aromatics κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος τομέας παρουσίασε μείωση 3%, παρότι οι πωλήσεις στις ελληνικές αλυσίδες λιανικής (Super Markets) παρουσίασαν οριακή αύξηση εντός 2019. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μείωση των πωλήσεων που πραγματοποιούνται σε αγορές του εξωτερικού.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Το 30% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά 13% το έτος 2019. Η επέκταση των πωλήσεων προήλθε τόσο από τη διεθνή όσο από την εγχώρια αγορά.

 

Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα)

Οι παραγωγές προϊόντων για τρίτους αντιπροσωπεύουν το 38% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 73% στη χρήση 2019, σε σχέση με το έτος 2018. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στην επέκταση υφιστάμενης συνεργασίας με πολυεθνική εταιρία του εξωτερικού, για την παραγωγή στερεών και υγρών προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες της αλλά και ανάπτυξη άλλων

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνωμαζών

Το 14% του κύκλου εργασιών προέρχεται από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνόμαζας, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή σαπουνιών. Η κατηγορία αυτή αναπτύχθηκε κατά 16% μεταξύ 2018 και 2019, λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης επί τέσσερα συναπτά έτη, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης για ειδικές σαπωνόμαζες που παρουσιάζεται από εταιρείες του εξωτερικού. Η Παπουτσάνης διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη αυτών των ειδικών βιομηχανικών προϊόντων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη διαρκή ενίσχυση των πωλήσεων και των μεριδίων της σε αγορές του εξωτερικού.

 

Επιχειρηματική Προοπτική

Την τελευταία τετραετία η Παπουτσάνης παρουσιάζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τη διοίκηση της εταιρίας να παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και στον έλεγχο των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων της, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την κερδοφορία και τη ρευστότητα της.

Ο κύκλος εργασιών για το 2020 αναμένεται να επηρεαστεί θετικά από μια σειρά από παράγοντες:

Το 2020, η Παπουτσάνης θα εστιάσει στην πλήρη ανάπτυξη υφιστάμενης συνεργασίας στον τομέα παραγωγής σαπώνων για την ευρωπαϊκή αγορά με πολυεθνική εταιρία, και ταυτόχρονα θα εστιάσει και στην επέκταση της εν λόγω συνεργασίας και στην παραγωγή ξενοδοχειακών προϊόντων, αλλά και άλλων ειδικών προϊόντων που απαιτούν εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως η παραγωγή και συσκευασία κρεμών εν θερμώ. Η σύναψη νέας συμφωνίας με μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρίες για την παραγωγή του 50% περίπου των Ευρωπαϊκών τους αναγκών σε στερεό σαπούνι πρόκειται επίσης να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών.

Παράλληλα, η εταιρία, έχοντας επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, θα συνεχίσει να δίνει έμφαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα με μειωμένη χρήση πρώτων υλών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Στόχος είναι η καθετοποίηση της παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, με παράλληλη σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας.

Επιπλέον, η Παπουτσάνης θα συνεχίσει να διευρύνει την κατηγορία των σαπωνομαζών μέσω της προσέλκυσης νέων πελατών εξωτερικού, της προσθήκης νέων καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται στην υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η εταιρία, καθώς και τις συνεχείς επενδύσεις με έμφαση πλέον στις συνθετικές σαπωνόμαζες, κατηγορία που παρουσιάζει και πολύ μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον λόγω της δυνατότητας παρασκευής προϊόντων που μηδενίζουν τη χρήση πλαστικών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα.

Αναμφισβήτητα, η πρωτόγνωρη κρίση και πρόκληση λόγω του COVID-19 που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, εκτιμάται ότι θα έχει αντίκτυπο στις καταναλωτικές συνήθειες και τη ζήτηση σε ορισμένους κλάδους παραγωγής. Αν και οι όποιες προβλέψεις για την Παπουτσάνης υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, καθώς δεν είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθούν σε επίπεδο έτους, παρατίθενται πληροφορίες για την έως τώρα επίδραση σε:

Επώνυμα προϊόντα: Η ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία στο εσωτερικό της χώρας έχει ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Ξενοδοχειακά προϊόντα: Η κατηγορία αυτή ακολουθεί την πορεία του τουρισμού με αποτέλεσμα η ζήτηση, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, να έχει μειωθεί.  Το τελικό εύρος της επίδρασης  στις  πωλήσεις στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, είναι άμεσα συνυφασμένο με τη διάρκεια της κρίσης και κατ’ επέκταση την εξέλιξη του τουρισμού τη χρονιά που διανύουμε. Αντίστοιχα, για το εξωτερικό,  η επίδραση αναμένεται να είναι κάπως πιο περιορισμένη.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Η ζήτηση σε αυτή την κατηγορία έχει ενισχυθεί σημαντικά, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από χώρες του εξωτερικού, δεδομένου ότι αφορά προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. Η κατηγορία αυτή έχει επηρεαστεί επίσης θετικά, καθώς αφορά βιομηχανικό προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώνων.

Δεδομένης της ξαφνικής αύξησης των πωλήσεων σε κρεμοσάπουνο και στερεό σαπούνι, η εταιρία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και έχει αυξήσει την παράγωγη της, ώστε να εξασφαλιστεί η σχετική επάρκεια των προϊόντων. Όντας η μόνη μεγάλη, καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής σαπουνιού στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ξαφνικές αυξήσεις στη ζήτηση που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 διαμορφώνει καθημερινά νέα δεδομένα σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, η Παπουτσάνης, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος και να λειτουργεί με αυξημένο αίσθημα ευθύνης προκειμένου να συμβάλλει από την πλευρά της στην αντιμετώπιση της διασποράς του ιού, προστατεύοντας την υγεία των εργαζομένων της και των καταναλωτών με τα προϊόντα της αλλά και να εξασφαλίσει τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του εργοστασίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here