Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management”, προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το UoA ARM έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιστημόνων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες την κουλτούρα, την στρατηγική σκέψη και τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιγραμματική περιγραφή προγράμματος

Το UoA ARM απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” με τις εξής ειδικεύσεις:

I. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management (διδάσκεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/el/diaxeirisi-kefalaion-kai- kindynon

II. Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit (διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα)

Οι φοιτητές της ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση του Μαθήματος Value Investing, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό “Value Investing” από το Greek Centre for Value Investing and the European Chapter of the Ben Graham Centre for Value Investing.

page1image3777552

http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/el/internal-audit-el

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων – Εσωτερικός Έλεγχος διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global), με την αναγνώρισή του ως IAEP Internal Audit Foundation Program (το μοναδικό στην Ελλάδα).
Το ΕΚΠΑ είναι μέλος του Internal Auditing Education Partnership Program (IAEP).

Συνεργάτες της κατεύθυνσης: Ernst &Young (EY), Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών κατά της Απάτης (HACFE), Ελληνικό Τμήμα Πιστοποιημένων Αναλυτών Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISACA Athens Chapter), SAS Institute, Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) και Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global).

Ειδικεύσεις του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management”

  • Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (full time) ή σε οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time). Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Κάθε ΘΕ έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκου έτους (10 μήνες) και περιλαμβάνει μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
  • ✔  Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει τις συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους με δια ζώσης συναντήσεις και διαλέξεις σε αίθουσα, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • ✔  Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε ΘΕ, πραγματοποιούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ), σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην Αθήνα. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική.
  • ✔  Οι τίτλοι Σπουδών απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
  • ✔  Το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης ανέρχεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 4.250 ευρώ (σύνολο 5 Θεματικές Ενότητες: 4 ΘΕ συν ΔΕ).

page2image1805408 page2image1806080

 

page3image1759488

Αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ Applied Risk Management”, λήγει στις 15/06/2020.

Σημειώνεται ότι, οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο/α πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής/ γαλλικής/ γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2
9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17 για φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιόττητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση appliedriskmgt@econ.uoa.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα, 5ος όροφος, γρ. 504.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στη ιστοσελίδα

appliedriskmanagement.econ.uoa.gr.

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας:

Τηλ: 210 368 9465, 9433
LinkedIn: Master in Applied Risk Management UOA
Facebook: ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here