Το υψηλότερο περιθώριο καθαρών κερδών της τελευταίας δεκαετίας σημείωσε κατά το 2019 ο Όμιλος Σαράντη, φτάνοντας το 10,3%.

Ο Όμιλος, για άλλη μια φορά, σημείωσε σημαντική αύξηση κερδών, θετική πορεία πωλήσεων και ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η εξαιρετική αυτή απόδοση βασίζεται στους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου που οδηγούν στην δημιουργία κερδοφόρας ανάπτυξης για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2019 ανήλθαν σε € 370,07 εκ. ευρώ συγκριτικά με €344 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,58%.

Οι παράγοντες της αύξησης αυτής είναι η στοχευμένη προϊοντική ανάπτυξη και η αποτελεσματική εμπορική προσέγγιση και ενεργοποίηση σε όλα τα κανάλια διανομής του Ομίλου, σε συνδυασμό με νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν επιταχυνόμενη ανάπτυξη κατά την διάρκεια του έτους και διαμορφώθηκαν σε € 126,21 εκ. από € 116,71 εκ. το 2018, αυξημένες κατά 8,14%.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 65,90% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 7,29% στα €243,86 εκ. το 2019 από €227,29 εκ. το 2018.

Η δέσμευση του Ομίλου για ισορροπημένη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και βελτίωση της παραγωγικότητας οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και των περιθωρίων κέρδους.

Συγκεκριμένα:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* αυξήθηκαν κατά 16,50% στα €54,75 εκ. από €46,99 εκ. το 2018 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 14,79% από 13,66% το 2018.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €43,84 εκ. κατά το 2019 από €40,57 εκ. το 2018, αυξημένα κατά 8,05% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 11,85% από 11,79% το 2018.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €45,46 εκ. το 2019 από €38,78 εκ. το 2018, αυξημένα κατά 17,21%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,28% από 11,27% το 2018.
  • Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €38,01 εκ. κατά το 2019 από €32,54 εκ. το 2018 αυξημένα κατά 16,81%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 10,27% από 9,46% το 2018.

 

* Στοιχεία για την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 παρατίθενται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2019.

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης. (Λεπτομερή στοιχεία για τους ΕΔΜΑ παρατίθενται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2019)

Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών.

Οι ταμειακές ροές που παράγει ο Όμιλος επανεπενδύονται σε πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Το 2019 ήταν ένα ακόμη έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε αυτό το πλαίσιο.

Εκτός από την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, έμφαση δίνεται στην βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αλυσίδας εφοδιασμού και των διαδικασιών παραγωγής σε ολόκληρο τον Όμιλο. Αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την αύξηση οικονομιών κλίμακας και βασική κινητήρια δύναμη της μελλοντικής επέκτασης του Ομίλου, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τόσο την υπάρχουσα όσο και τη νέα γεωγραφική περιοχή όπου διείσδυσε ο Όμιλος μέσω της εξαγοράς της ERGOPACK (Ουκρανία και γειτονικές ΚΑΚ χώρες).

Στην κατεύθυνση αυτή ένα σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2019 και αξίζει να αναφερθεί είναι η επέκταση του εργοστασίου παραγωγής του Ομίλου στα Οινόφυτα, που περιλαμβάνει την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του Ομίλου στην πολωνική αγορά καλλυντικών πραγματοποιήθηκε και η εξαγορά των πολωνικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας LUKSJA η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020.

Κατά την διάρκεια του 2019, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2018 ποσού 10 εκ. ευρώ (0,14311 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2019 ανέρχεται σε € 8,45 εκ. από €11,53εκ. στο τέλος του 2018.

Κατά το 2019 ο Όμιλος σημείωσε αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καταναλωτή, δίνει έμφαση στην ποιότητα προϊόντος και την άρτια εμπορική εκτέλεση στα κανάλια διανομής του, και επικεντρώνεται στην ισορροπημένη διαχείριση εξόδων και την αξιοποίηση συνεργειών, οδηγεί στην δημιουργία αξίας προς τους μετόχους και τροφοδοτεί επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.

Αυτό αντικατοπτρίζει την ικανότητα του Ομίλου να ισχυροποιείται μέσα σε ένα πολύ απαιτητικό επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον και να αναπτύσσεται παράλληλα με την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου.

Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, η οποία αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία, ο Όμιλος έχει προετοιμάσει προληπτικά μέτρα και ειδικό πλάνο δράσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία του καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων του και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Παρόλο που η ορατότητα είναι χαμηλή προς το παρόν, η διοίκηση εκτιμά πως, κατόπιν αυτής της διαταραγμένης περιόδου, το επίπεδο της κατανάλωσης θα επανέλθει στα φυσιολογικά του επίπεδα. Εξάλλου, ο χαμηλός δανεισμός και οι ισχυρές ταμειακές ροές του Ομίλου προσφέρουν ασφάλεια και υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Η διοίκηση διατηρεί την εμπιστοσύνη της στις ικανότητες του Ομίλου να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και της ασφάλειας των εργαζομένων και της κοινωνίας, θα ακολουθήσει με συνέπεια το στρατηγικό σχέδιο επέκτασης του Ομίλου.

Η έμφαση δίνεται στη διατήρηση μιας δυναμικής ανάπτυξης πωλήσεων, τόσο σε οργανική βάση όσο και μέσω εξαγορών, σε συνδυασμό με την γεωγραφική επέκταση του Ομίλου, ενώ παράλληλα η επικέντρωση στην βελτιστοποίηση του κόστους, στις οικονομίες κλίμακας και στην αξιοποίηση συνεργειών παραμένει στρατηγική προτεραιότητα. Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας και η επανεπένδυση των καθαρών ταμειακών ροών στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας και χρηματοδότησής των επενδυτικών του σχεδίων, αποτελούν βασικούς στόχους που θα υποστηρίξουν την μελλοντική επέκταση του Ομίλου.

Αυτό αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη των πωλήσεων του και να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, αυξάνοντας το αποτύπωμα του Ομίλου στην περιοχή που δραστηριοποιείται.

Η διοίκηση του Ομίλου θα σχολιάσει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Έτους 2019 σε τηλεδιάσκεψη κατά την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

Λόγω των προληπτικών μέτρων εξαιτίας του COVID-19, η ετήσια παρουσίαση του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών που είχε κανονιστεί για την Τρίτη 07 Απριλίου 2020 ακυρώθηκε.

Επιπρόσθετα, λόγω έλλειψης ορατότητας, οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το έτος 2020 θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here