Τροπολογία για τον Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΛΕΠΕΤΕ) κατέθεσε ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης. Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, με την τροπολογία αυτή:

*Τροποποιείται διάταξη του 2019  (νόμος 4618/2019, άρθρο 24) αναφορικά με την υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ειδικού ΛΕΠΕΤΕ και του Ειδικού ΛΕΠΕΤΕ-Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝΑΚ) στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-EΦΚΑ.

*Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλομένης επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους αυτής. Σε περίπτωση που το καταβλητέο κατά τις 31/12/2019 ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει μετά τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους ως προσωπική διαφορά μέχρι τις 31/12/2024.

*Από 1/1/2025 και εφεξής οι συντάξεις καταβάλλονται στο ποσό που διαμορφώνονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογή τους.

*Προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης ασφαλιστικής εισφοράς από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας  (ΕΤΕ) προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, η οποία ανέρχεται για τα έτη 2018 -2032 σε ποσοστό 12% επί των μικτών αποδοχών των απασχολουμένων στην ΕΤΕ, προκειμένου να καλυφθεί εν μέρει η επιβάρυνση που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ από την ένταξη σε αυτόν, των παραπάνω ασφαλισμένων.

Με την επιπρόσθετη εισφορά της ΕΤΕ για τα έτη 2019 και 2020 συμψηφίζεται η επιπρόσθετη εισφορά που έχει καταβληθεί από την ΕΤΕ στο τέως ΕΤΕΑΕΠ κατ΄εφαρμογή της διάταξης του 2019.

Μπορούν να ασφαλίζονται πρώην εργαζόμενοι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις εταιρείες του νόμου 4354/2015 και όσοι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα, στους ενταχθέντες στον τέως ΕΦΚΑ τομείς του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) του άρθρου 53 του νόμου 4387/2019, κατόπιν αίτηση τους.

Επί του προϋπολογισμού του e-EΦΚΑ προκαλείται πρόσθετη ετήσια δημοσιονομική επιβάρυνση το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 36,2 εκατ. ευρώ, 24,10 εκατ. ευρώ, 22,40 εκατ. ευρώ, 20,30 εκατ. ευρώ και 17,80 εκατ. ευρώ περίπου για την περίοδο του Μεσοπροθέσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020-2024 αντίστοιχα, από την ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝΑΚ στον e-ΕΦΚΑ (μέρος της προκαλούμενης δαπάνης δηλαδή 15,30 εκατ. ευρώ, 14.30 εκατ. ευρώ, 14 εκατ. ευρώ και 14,40 εκατ. ευρώ για τα έτη 2020,2021, 2022 και 2023 αντίστοιχα έχει προβλεφθεί στο ισχύον ΜΠΔΣ.

Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), προκαλείται ετήσια αύξηση εσόδων από την καταβολή της αναλογούσας εισφοράς των ασφαλισμένων των ΛΕΠΕΤΕ και ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝΑΚ, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 6 εκατ. ευρώ, 3,50 εκατ. ευρώ, 3,50 εκατ. ευρώ, 3,40 εκατ. ευρώ και 3,30 εκατ. ευρώ περίπου για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2020-2024 αντίστοιχα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here